| Rabu, 30 November 2022 | 19.28

| Selasa, 22 November 2022 | 16.56

| Jumat, 11 November 2022 | 21.42

| Sabtu, 05 November 2022 | 18.40