| Rabu, 10 Mei 2023 | 19.12

| Rabu, 10 Mei 2023 | 18.23