| Sabtu, 12 November 2022 | 21.07

| Rabu, 09 November 2022 | 16.30