| Sabtu, 19 November 2022 | 10.31

| Jumat, 18 November 2022 | 14.47